Środki unijne - szansa dla przyszłych przedsiębiorców
Praca,  Usługi

Środki unijne – szansa dla przyszłych przedsiębiorców

Środki unijne – szansa dla przyszłych przedsiębiorców. Założenie firmy to przedsięwzięcie dosyć złożone, napotykające często różnego rodzaju bariery. Jednym z głównych wyzwań, w których obliczu stają osoby chcące otworzyć działalność gospodarczą, jest pozyskanie źródła finansowania, czy też dofinansowania projektu. Wśród możliwych opcji rozwiązania tego problemu są fundusze unijne, przyznawane w ramach konkretnych programów operacyjnych.

Możliwość skorzystania ze środków unijnych to duża szansa przede wszystkim, choć nie tylko, dla młodych przyszłych przedsiębiorców. Uzyskanie takiego wsparcia obwarowane jest jednak szeregiem kryteriów oraz warunków, które należy spełnić.

Dotacja czy pożyczka unijna na start?

Osoby chcące skorzystać z unijnych programów pomocowych najczęściej rzecz jasna ubiegają się o przyznanie środków finansowych. Zależnie od swojego statusu mogą otrzymać bezzwrotną dotację lub pożyczkę na dogodnych, w stosunku do finansowych produktów komercyjnych, warunkach. Dotacje dedykowane są przede wszystkim młodym osobom, które zamierzają podjąć się prowadzenia własnej firmy. Nie jest przy tym wymagane posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 20 tys. złotych. Możliwość otrzymania unijnej dotacji otwarta jest również dla spełniających odpowiednie kryteria osób, które ukończyły 30 rok życia. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa sytuacja życiowa ewentualnego beneficjenta. Tak więc na pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne, pozostające dłuższy czas poza rynkiem pracy, o niskich kwalifikacjach, czy też statusie materialnym. W ich przypadku wysokość dotacji może przekraczać 20 tys. złotych. Inną formą unijnego wsparcia jest pożyczka na start. O tego rodzaju dofinansowanie mogą ubiegać się osoby pracujące, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą, bądź też właściciele niewielkich firm, którzy chcieliby swoją działalność powiększyć. Jak już wspomniano, unijne pożyczki dla przedsiębiorców przyznawane są na atrakcyjnych warunkach. Warto też pamiętać, że w ramach unijnych programów pomocowych istnieją również pozafinansowe formy wsparcia, m.in. profesjonalne doradztwo, czy też różnego rodzaju szkolenia dla początkujących przedsiębiorców.

Jak ubiegać się o środki z Unii? Etapy procedury

Środki unijne - szansa dla przyszłych przedsiębiorców

Zamierzający ubiegać się o przyznanie środków unijnych, początkujący przedsiębiorca zobligowany jest odbyć szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, podczas którego pozna m.in. podstawy rachunkowości oraz sporządzania biznesplanów. I to właśnie stworzenie biznesplanu jest kolejnym krokiem na drodze do uzyskania unijnej dotacji lub pożyczki. Biznesplan powinien precyzyjnie określać cel na jaki środki zostaną wydatkowane. W dokumencie należy opisać projekt biznesowy, z uzasadnieniem oraz określeniem przewidywanych efektów planowanej inwestycji. Właściwie sporządzony biznesplan wskazuje czas realizacji przedsięwzięcia, a także jego zakres terytorialny, czyli gdzie będzie realizowane (cały kraj, województwo, powiat, gmina). Następnym etapem jest wybór odpowiedniego programu operacyjnego, najbliżej odpowiadającego profilowi planowanej działalności. Informacje i pomoc osoba ubiegająca się o unijne dofinansowanie może uzyskać we właściwych powiatowych lub wojewódzkich urzędach pracy oraz funkcjonujących w niektórych miastach Punktach Informacji Funduszy Europejskich. Przydatna w tym celu będzie również aplikacja dostępna na Portalu Funduszy Europejskich. Po wyborze adekwatnego programu operacyjnego najistotniejsze jest znalezienie instytucji, która ogłosi konkurs na przyznanie środków w jego ramach, określi termin oraz miejsce składania wniosków. Złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie wybranego programu operacyjnego. Załączniki do wniosku stanowią:

  • biznesplan
  • harmonogram realizacji projektu
  • studium wykonalności
  • analiza finansowa

Wniosek składany jest w formie elektronicznej oraz papierowej. Jego ocena tak od strony formalnej, jak i merytorycznej może trwać do 3 miesięcy. W przypadku pomyślnej weryfikacji wniosku, beneficjent podpisuje umowę z instytucją – operatorem, który z upoważnienia UE wypłaci środki finansowe. Umowa zawiera szczegółowe zapisy dotyczące firmy – beneficjenta, sposobu wykorzystania przyznanych środków, ich rozliczenia, a także kontroli realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku gdy środki przyznane są jako pożyczka, jej zabezpieczenie stanowi zwykle weksel, poręczenie, zastawy rzeczowe lub na prawach. Dotacja przyznawana jest jako refundacja poniesionych kosztów. W tym celu beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku o wypłatę środków, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki (przede wszystkim faktury). Po wykorzystaniu otrzymanej pomocy beneficjent zobligowany jest do złożenia operatorowi raportu końcowego.

Tak więc procedura ubiegania się o unijne środki wymaga dużej staranności oraz określonej, konkretnej wiedzy. Warto zatem rozważyć skorzystanie z usług firmy konsultingowej, która profesjonalnie przeprowadzi cały proces – od złożenia wniosku, poprzez monitorowanie realizacji umowy, po jej rozliczenie.

Polecamy: