OCP przewoźnika koszt
Transport,  Usługi

OCP przewoźnika koszt

OCP przewoźnika – koszt zakupu polisy to mniej niż ewentualne szkody na towarze jakie trzeba będzie pokryć w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń w czasie transportu. Jest to korzystna forma ubezpieczenia, przeznaczona dla firm transportowych realizujących przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nie jest to polisa obowiązkowa, lecz dobrowolna jednak bez niej trudno konkurować na rynku spedycyjnym. Właściciele towarów wybór przewoźnika uzależniają właśnie od posiadania przez niego aktualnego OCP. Ten rodzaj ubezpieczenia chroni interesy właściciela firmy przewozowej oraz kontrahenta powierzającego swój ładunek do transportu.

Czym jest dla firmy transportowej ubezpieczenie OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ to ochrona finansowa roztaczana przez ubezpieczyciela nad transportowanym ładunkiem. Oferta skierowana jest do wszystkich firm przewozowych bez względu na ich wielkość. Ważne są świadczone usługi transportowe polegające na zobowiązaniu się do dostarczenia ładunku z miejsca A do miejsca B. Jeżeli podczas przewozu towar ulegnie uszkodzeniu, zaginięciu lub dostawa ulegnie opóźnieniu, przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Od momentu odebrania ładunku od kontrahenta do momentu jego przekazania odbiorcy jest od za niego odpowiedzialny. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wykupionej polisy OCP przewoźnika stawia taką firmę na końcu listy firm transportowych. Kontrahenci nie chcą powierzać do transportu swoich produktów firmom nie dbającym o ich interesy.

Gdzie wykupić OCP przewoźnika?

Wybór ubezpieczyciela jest ważnym elementem, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie wszyscy oferują tak samo korzystne oferty polis OCP przewoźnika. Koszt ich zakupu jest również różny, ale głównie zależy od sumy gwarancyjnej, ilości samochodów i wartości przewożonego ładunku. Warto zapoznać się z propozycjami wielu towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najbardziej optymalną dla swojej firmy transportowej. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji trzeba wybrać takie OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/showcase/ocp-przewoznika-koszt/, które będzie indywidualnie dopasowane do działalności firmy. Polisa musi zabezpieczać przed konsekwencjami finansowymi przy ewentualnych szkodach wynikłych podczas przewożenia towaru.

OCP przewoźnika koszt zakupu polisy

OCP przewoźnika koszt
OCP przewoźnika koszt

Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie OCP przewoźnika koszt polisy jest zależny od wielu czynników. Pierwszym z nich są roczne obroty firmy transportowej, czym wyższe tym składka do zapłacenia będzie większa. Każdy ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia sprawdza wszelkie ryzyka na jakie narażony będzie przewożony ładunek. Jest to analizowane pod kątem możliwości uszkodzenia towaru w czasie przewozu, kradzieży, wartości towaru. Do towarów zagrożonych największymi szkodami należy sprzęt AGD, RTV, komputerowy, dzieła sztuki, żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się itd.

Ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na ubezpieczenie takiego towaru jednak wysokość składki może zostać podwyższona. Rozróżnieniu podlegają polisy na przewóz krajowy i międzynarodowy. Zawsze wysokość OCP przewoźnika jest zależna od sumy gwarancyjnej, im wyższa tym polisa droższa. Jednak kontrahenci chętnie podpisują umowy transportowe z takimi firmami, ponieważ mają pewność wypłaty odszkodowania w przypadku ewentualnej szkody. Przykład: przy sumie gwarancyjnej 200 000 złotych, ubezpieczeniu OCP przewoźnika koszt polisy dla pojazdu do 3,5 tony wynosi od 1100 do 1500 złotych. Uwzględniając, że w umowie nie zawarto klauzul dodatkowych.

Polecamy szczególnie:

Jakie gwarancje daje ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Właściciel firmy transportowej wykupując OCP przewoźnika chroni się przed wypłatą odszkodowania za uszkodzenie towaru częściowe lub całkowite, niedostarczenie towaru na czas, kradzież towaru. Zawsze zawierając taką umowę trzeba wziąć pod uwagę rodzaj i wartość przewożonego towaru. Jeżeli jego przewożenie wiąże się z większym ryzykiem, warto wdrożyć do polisy klauzule rozszerzające odpowiedzialność ubezpieczyciela. Oczywiście przy takim OCP przewoźnika koszt wzrośnie, ale odpowiedzialność za szkody spadnie na ubezpieczyciela. Trzeba pamiętać, również o tym, że ubezpieczyciel może wprowadzić klauzulę zdejmującą z niego odpowiedzialność za ewentualną szkodę. Na przykład powstałą w wyniku oddalenia się kierowcy i pozostawienia samochodu bez nadzoru lub postoju w miejscu nieoświetlonym.   

Ważne aspekty OCP przewoźnika

Wybierając konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe i OCP przewoźnika trzeba pamiętać, że polisa powinna dotyczyć tylko jednego ładunku. Dokładnie chodzi o to, aby suma gwarantowana przekraczała jego wartość. Jakie są warianty? Franszyza redukcyjna to znaczy zgoda na udział własny w pokrywaniu szkody i partycypowanie w wypłacie odszkodowania. Dobrze, jeżeli polisa zawiera w swoich zapisach klauzule o przewozie towarów niebezpiecznych, jeżeli takowe będą przewożone. Można zawrzeć dodatkową ochronę w sytuacji parkowania samochodu na parkingu niestrzeżonym. To wszystko zwiększa koszt OCP, ale chroni przewoźnika przed ryzykiem wypłaty dużego odszkodowania. Może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania, jeżeli dopatrzy się zaniedbań przy zabezpieczeniu towaru. Dlatego wykupienie polisy nie zwalnia przewoźnika z dbałości o ładunek.